ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 - Algemeen
1.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website http://www.rhjewellery.nl en op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen u en RHJewellery.
1.2 Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 - Definities
2.1 RHJewellery: RHJewellery, gevestigd te Rotterdam onder KvK nr: 84255145.
2.2 Klant: degene met wie RHJewellery de overeenkomst is aangegaan.
2.3 Partijen: RHJewellery en klant samen.
2.4 Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 3 - Prijzen
3.1 Alle prijzen die RHJewellery hanteert zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie kosten, heffingen en reis-verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.
3.2 Alle prijzen die RHJewellery hanteert voor haar producten of diensten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan RHJewellery te allen tijde wijzigen.
3.3 Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die RHJewellery niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
3.4 De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Artikel 4 - Gegevens
4.1 U dient er zorg voor te dragen dat u gegevens waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mailadres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de website.
4.2 RHJewellery garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.
4.3. RHJewellery zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan uw e-mailadres worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor u aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij u daarvoor geen toestemming hebt gegeven.
4.4 U kunt altijd uw eigen gegevens inzien en desgewenst wijzigen op de website via uw eigen account, ons contactformulier of door een e-mail te sturen naar info@rhhandmadejewellery.com.

Artikel 5 - Totstandkoming overeenkomst
5.1 De overeenkomst komt tot stand wanneer u een bestelling geplaatst en betaald heeft en deze ontvangen wordt door RHJewellery.
5.2 Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door RHJewellery is geaccepteerd en u dit schriftelijk vermeld staat.

Artikel 6 - Levering
6.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
6.2 Levering vindt plaats via RHJewellery, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
6.3 Levering van online bestelde producten vinden plaats op het door de klant aangegeven adres.
6.4 Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heet RHJewellery het recht om haar verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
6.5 Bij te late en/of geen betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan RHJewellery kan tegenwerpen.

Artikel 7 - Levertijd
7.1 De door RHJewellery opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen zijn.
7.2 De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging ontvangen heeft van RHJewellery. Het bestelproces is volledig afgerond wanneer de betaling is volbracht.
7.3 Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij RHJewellery niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders te hebben afgesproken.

Artikel 8 - Verpakking en verzending
8.1 Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreken waarvan RHJewellery niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
8.2 Indien de klant het pakket in ontvangst heeft genomen en er blijken beschadigen te zitten aan het product, dient hij/zij diezelfde dag contact op te nemen met RHJewellery middels volgend e-mailadres info@rhhandmadejewellery.com en/of contactformulier via de website met daarin de naam, factuurnummer en een foto van het beschadigde ontvangen item. Indien er niet dezelfde dag na ontvangt van het product contact wordt opgenomen, kan RHJewellery niet aansprakelijk gehouden worden voor de schade.

Artikel 9 - Ruilen en retourneren
9.1 Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
- Het ruilen vindt binnen 21 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur.
- Het product wordt in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes.
- Het is product onbeschadigd en/of gebruikt. Indien het product is beschadigd, gelden de voorwaarden zoals in artikel 8 staat beschreven.
9.2 Om de artikelen te ruilen wordt u verzocht contact op te nemen via het contactformulier op de website of via info@rhhandmadejewellery.com.
9.3 De artikelen die u wilt ruilen moet u op eigen kosten betalen. RHJewellery is niet aansprakelijk hiervoor.
9.4 Indien u uw artikel(en) wilt retourneren meld u uw retour aan via het contactformulier op de website of via info@rhhandmadejewellery.com. U vermeld hierbij uw naam, factuurnummer, welk item en de reden van retourneren.
9.5 Retourneren is op eigen kosten. RHJewellery is niet aansprakelijk voor de kosten.
9.6 Stuur te allen tijde uw retourpakket op via Track en Trace. Indien uw pakket niet is aangekomen en u heeft geen Track en Trace, kan RHJewellery niet aansprakelijk gesteld worden voor het terug storten van uw aankoopbedrag.
9.7 Na ontvangt van het geretourneerde artikel maakt RHJewellery binnen enkele werkdagen het aankoopbedrag over naar het rekeningnummer waarmee de facturatie is voldaan.
9.8 Afgeprijsde artikelen worden retour genomen m.u.v. oorbellen (hygiënische redenen). Voor afgeprijsde artikelen ontvangt u geen aankoopbedrag terug op uw rekening, maar zal RHJewellery een code toezenden per e-mail waarop uw aankoopbedrag staat. Deze kan verrekend worden bij uw volgende aankoop. Deze code is 3 maanden na afgifte geldig. RHJewellery kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer de code verlopen is.

Artikel 10 - Garanties
10.1 RHJewellery garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties. U dient het geleverde product op het moment van de levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden. Indien binnen 5 dagen na levering blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de website vermelde specificaties, zal RHJewellery binnen 14 dagen na ontvangst van de producten ervoor zorg dragen dat het door u betaalde bedrag zal worden geretourneerd. U dient hiervan een melding te maken door een e-mail te sturen naar info@rhhandmadejewellery.com.
10.2 Indien u wenst dat RHJewellery op eigen verzoek het product, zoals in artikel 10 lid 10.1 vermeld staat, te vervangen of te herstellen dan kunt u dit per e-mail vermelden.
10.3 Na verloop van de genoemde garantietermijn is RHJewellery gerechtigd, alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.
10.4 De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van RHJewellery, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

Artikel 11 - Betaling
11.1 Tijdens de totstandkoming van de overeenkomst bepaalt u op welke wijze de betaling tot stand zal komen. Betalingen kunnen volbracht worden via iDEAL of via bankoverschijving.
11.2 RHJewellery gaat over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door RHJewellery is ontvangen.

Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud
12.1 RHJewellery blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de aankoopprijs volledig is voldaan.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid RHJewellery
13.1 RHJewellery is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade/ gebreken aan de geleverde producten zoals vermeld in artikel 10 (garanties).
13.2 De aansprakelijkheid van RHJewellery voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de aankoopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door uzelf.
13.3 RHJewellery sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van RHJewellery, waaronder de website, door een derde.
13.4 U dient u te realiseren dat RHJewellery een onafhankelijke partij is. RHJewellery is op geen enkele wijze, commercieel of anderszins, gelieerd aan programma’s, sterren en/of bladen. 
13.5 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van RHJewellery of haar ondergeschikten.
13.6 Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website en/of sociale media zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 14 - Recht op ontbinding
14.1 De consument heeft het recht de overeenkomst de ontbinden wanneer RHJewellery toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
14.2 Indien de nakoming van de verplichtingen door RHJewellery niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, dan kan de ontbinding van de overeenkomst pas plaatsvinden nadat RHJewellery in verzuim is.
14.3 RHJewellery heeft het recht de overeenkomst met de consument te ontbinden, indien de consument zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt.

Artikel 15 - Overmacht
15.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 16 - Wijziging van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst na schriftelijke overeenkomen aan.

Artikel 17 - Klachten
17.1 De consument dient een door RHJewellery geleverd product zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
17.2 Beantwoordt een geleverd product niet aan hetgeen de consument redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dienst de consument RHJewellery daarvan spoedig, doch in ieder geval binnen 5 werkdagen na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
17.3 De consument geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat RHJewellery in staat is adequaat te reageren. RHJewellery kan vragen om foto's en/ of video's. Indien de consument dit weigert te sturen, mag RHJewellery de klacht weigeren.
17.4 Indien de consument een klacht heeft met betrekking op een nog niet ontvangen artikel, kan dit er niet toe leiden dat RHJewellery de andere artikelen tijdens behandeling van de klacht, vooralsnog gaat verzenden.
17.5 De consument kan door middel van een e-mail naar info@rhhandmadejewellery.com of via het contactformulier op de website de klacht herkenbaar maken.

Artikel 18 - Wijziging Algemene Voorwaarden
18.1 RHJewellery is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzingen en/of aan te vullen.
18.2 Grote inhoudelijke wijzigingen zal RHJewellery zoveel mogelijk vooraf met de consument bespreken.
18.3 Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de Algemene Voorwaarden de overeenkomst schriftelijk op te zeggen.

Artikel 19 - Verwijzingen
19.1 De website van RHJewellery kan bijvoorbeeld door middel van en hyperlink, banner of button verwijzingen bevatten naar websites van derden. RHJewellery heeft geen zeggenschap over deze website. RHJewellery is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de websites van derden.

Artikel 20 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam. Zoals in artikel 18 lid 18.1 vermeld, is RHJewellery gemachtigd om haar Algemene Voorwaarden aan te passen. RHJewellery adviseert u daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.